VI. Stricte religionaria
Az evangélikus, református és görög nem egyesült vallásfelekezetű egyházak vallásgyakorlatára, lelkészeik visszaéléseire vonatkozó, vallásügyi sérelmek és panaszokat tárgyazó iratok, jelentések és vizsgálatok.
Raktári szám: Iratszám: Tartalom: Év:
108 638 Acatholici ad magistratum in L.R. Civitatibus non admittendi 1772
  639 Ajakensem desolatam Helv. Conf. Ecclesiam respicientia 1773-1785
  640 Ároktőienses Acatholicorum respicientia 1776
  641 Collectas charitativas Acatholicorum respicientia 1747-1787
  642 Comissionem Csákyanam ad effectum articulorum Leopoldi I.i ordinatam respicientia 1682-1686
  643 Consistoriis episcopalibus judicatus in ministros Acatholicos adimitur - Püspöki szentszéktől elvétetik a protestáns lekészek felett való bíráskodás joga 1749
  644 De conventiculis Acatholicorum 1743
  644/a Tibolddaróczienses Helv. Conf. Addictos concernentia 1786-1788
  645 De ecclesiis Acatholicorum violenter receptis 1755
  646 De querelis Egyekiensium Calvinistarum 1771-1772
  646/a Tiszaörsienses Calvinistas tangentia 1767
109 647/1 De excessibus Acatholicorum resolutiones regiae 1661-1773
110 647/2 De excessibus Acatholicorum in comitatu Szabolcs 1725-1790
111 647/3 De excessibus Acatholicorum in comitatu Heves, Borsod, Jazigia, Cumania  
112 647/4 De excessibus Acatholicorum in aliis comitatibus  
113 648 Dévaványensium Calvinianorum religionis exercitum 1765-1773
  649 Dévaványensem Acatholicorum ecclesiam tangentia 1773
  650 Dioecesani hominis as investigationes religionarias exmissionem concernentia 1782-1787
  650/a In Dob degentes Acatholicos tangentia 1776
  651 In Felsőgagy degentesAcatholicos tangentia 1759
  652 De functionibus stolaribus per ministros Acatholicos quomodo peragendis? - A stóladíjszabás alá eső egyházi ténykedéseket miként végezzék a protestáns lelkészek? 1776-1785
  653 Gravamina et querelae Acatholicorum 1725-1785
114 654 Graecorum non unitorum privilegia et regulamentum  1735-1775
  655 Graecorum non unitorum religionis exercitium  1733-1789
  656 Graecorum non unitorum excessus 1758-1785
  656/a Excessus parochorum Graeci ritus unitorum 1728-1780
  657 Graecorum non unitorum popas tangentia 1763-1782
114 658 Gyöngyösienses Calvinistae 1783-1784
  659 Haeretici nomen Acatholicis non amplius attribuendum 1793
  660 hiányzik  
  660/a Harsányienses Reformatos respicientia 1782-1789
  661-669 A lajstomozó e számokat kihagyta  
  670 Halassienses Acatholicos tangentia 1762-1786
  671 Igariensium Reformatum querela 1770-1783
116 672 Kardszagujszállásienses Helv. Conf. addictos respicientia 1763-1786
  673 Karaszensium Acatholicorum religionis exercitium  1784-1786
  674 Kazense oratorium tnagentia 1783-1794
  675 Kondorienses Acatholicos respicientia 1754-1765
  676 Keresztutenses ministrum Acatholicum introducunt 1755
  677 Librorum pro Reformatis edendorum censores constituuntur 1794
  678 Leutsoviensis Catholica juventus scholas Acatholicas frenquentare vetatur 1753
  679 Maklárienses Acatholicis tangentia 1784-1787
  680 hiányzik  
  680/a Poroszlovienses Helv. Conf. Addictos concernentia 1790
117 681 Miskolcziensium Acatholicorum quereae 1736-1793
  682 Nádudvardiense Acatholicorum oratorium 1766-1769
  683 Nyíregyházienses Acatholicos tangentia 1755-1782
  684 Nyomáriensium Acatholicorum affiliatio ad Hangács 1783
  684/a Nyíregyházienses Lutheranos et eorum excessus tangentia 1769-1774
118 685 De oratoriis Acatholicorum 1608-1804
119 686 Praestationes lecticales et stolares Acatholicorum 1752-1782
  687 Ráczujfehértóenses Acatholicos tangentia 1748-1782
  687/a Rakomazensium Acatholicorum coemeterium tangentia 1789
120 688 Rascianos Agrienses respicientia 1686-1790
121 689 Religionis negotium in Hungaria tangentia 1660-1780
  690 Religionis negotium per Rákóczyanos turbatum ad priorem statum reponitur 1790-1789
122 691 Acta comissionis non unitorum Váradiensium et Aradiensium 1705-1761
123 692 Religionarias investigationes respicientia 1747-1802
  693 De libero religionis Acatholicorum exertitio 1691-1790
124 694 Acta in negotio oratorii Sárospatakiensis 1780
  695 De Sajószentpéteriensi Acatholicorum oratorio 1763-1784
  696 De sententiatis malefactoribus Graecis non unitis 1764-1766
  697 De sententiatis Acatholicis 1735-1769
  698 Szoboszlovienses Acatholicos respicientia 1774
  698/a Szováthienses Helv. Conf. Addictas incolas tanegentia 1785
125 699 Scholas Acatholicorum respicientia 1762
  700 Scholas Acatholicorum prolibus Catholicis adire quomodo indultum 1788-1801
  701 Transitus ad Acatholicos et religionis mutatio 1784-1799
  702 Transylvaniae articuli religionarii 1743
  703 Ad Turkeve inducendo parocho Catholico impedimenta 1762-1780
126 704 De tolerantia 1782
  704/B Törökszentmiklósienses Calvinistas respicientia 1774-1786
  705 Tiszaszalókienses Acatholicos tangentia 1768-1776
  706 De Ujváriensi Catholicorum ecclesia a Calvinianis occupata 1765
  707 Zsértzenses Acatholicos respicientia 1787-1791