VIII. Acta extraneorum. Miscellanea.
Az egri egyházmegyei hatóságon kívül álló - jobbára világi - személyek levelei az egri püspökhöz, elsősorban Esterházyhoz. Ha a püspök ritkán válaszolt, a válaszlevél szövegét az egyházmegyei jögyzőkönyv megfelelő évi kötetében, az iraton feltüntetett időpontban találjuk meg. Az anyag jelentős részét nem egyházkormányzati tárgyú magánlevelek és kérelmek alkotják, bár ennek a csoportnak tárgykörét a gazdasági levéltár VI. classisában elhelyezett Esterházy-levelezéstől szorosan elhatárolni nem lehet. Vegyes köztörténeti-egyháztörténeti vonatkozásokban gazdag csoport ez. Egy-egy iratszám alatt a kutató renszerint egyetlen beérkezett levelet talál.
Raktári szám: Iratszám: Tartalom: Év:
313 2244/a Abády Alexandrum medicum tangentia 1765
  2245 hiányzik  
  2246 Abdankin Evam tangentia 1765
  2247 Abfalter Ernesti postulatoriae tangentia 1769
  2248 Abronits Stephani parochi informatioriae 1773
  2249 Aczél Stephani protonotarii litterae 1791
  2250 Adami Michaelem tangentia 1766
  2251 Alexovits Basilium tangentia 1794
  2252 Almásy Pauli correspondentiae 1769-1782
  2253 Albert Josephum tangentia 1790-1792
  2254 Althan cardinalem Viennensem tangentia 1749-1752
  2255 Altaria S. Antonii, molae in Rimaszombat 1653-1701
  2256 Alvinczy generalis litterae 1797
  2257 Almásy Ignatium respicientia 1779-1763
  2258 Andrási Carolum 1788
  2259 Andrási Stephani correspondentiae 1777-1788
  2260 Andreas rex de Judeis (1233) - András király levele a pápai követhez a zsidók tisztségviselésének tilalmáról. A vatikáni levéltárból 1772-ben kiállított másolat. 1772
  2261 Antonovits Simeonis querelae 1796
  2262 Andrásy episcopum Rosnaviensem tangentia 1786-1794
  2263 Amade Ladislai aprecatoriae 1762
  2264 Apátfalvensem communitatem tangentia 1798
  2265 Apponyi Georgium tangentia 1764-1768
314 2266 Agentis Romani correspondentia 1760-1799
  2267 Agentis Viennensis correspondentia 1770-1790
  2268 De archivis e locis credibilibus auferendis 1789
  2269 Árkos Samuelem tangentia 1748
  2270 Abbe Arnolth comitis epistola 1794
316 2271 Árvay Andream tangentia 1797
  2272 Aspremont Joannem tangentia 1780
  2273 Aszalay Ladislaus petit dispensari 1791
  2274 Ács Joannem parochum Tokajensem tangentia 1771
  2275 Augusti Christiani primatis decretum 1697
  2276 Annuntiationis festi translatio - Gyümölcsoltó Boldogasszony ünnepének áthelyése 1667
  2277 Balassa Emerici reversales 1667
  2278 Bajzát episcopi (Veszprém) correspondentia 1779-1781
  2279 Barkóczy Sigismundi episcopi correspondentia 1726
  2280 Bakman Josephi et Scheph Antonii querelae 1786
  2281 Ballagó Andreae epistolae 1782
  2282 Balassa comitis litterae commendatoriae 1764-1769
  2283 Balogh Ladislai de Galantha litterae 1760-1761
  2284 Bárczy Emerici epistolae 1766
  2284/a Bárczy Joannis querelae 1793
  2285 Balogh Joannem tangentia 1766-1769
  2286 Bárdossy Joannis Leutsiviensis directoris litterae 1798
  2287 Barko generalis litterae 1787
  2288 Barkóczy Francisci litterae 1794
  2289 Barkóczy primatis litterae 1761-1764
  2290 Batthyányi Emerici litterae 1766-1782
  2291 Batthyányi Josephi primatis litterae 1776-1798
  2292 Batthyányi Barnarae comitissae litterae 1775-1781
  2293 Batthyányi Adami litterae 1767-1772
  2294 Batthyányi Ludovici litterae 1758-1764
  2295 Batthyányi Francisci litterae 1770-1782
317 2296 Batthyányi Mariam tangentia 1752
  2297 Batthyányi Evam tangentia 1770
  2298 Batthyányi Philippi commendatoriae 1781
  2299 Bácsiensis comitatus epistolae 1750
  2300 Bátonyi Emerici falsus rumor adventus Tartarorum 1762
  2301 Baum Annae epistola 1790-1792
  2302 Balassa Stephani epistola 1762-1770
  2303 Bánó Emerici epistola 1788
  2304 Bánóczy Georgii epistola 1783
  2305 Damó de Lisznyó Balthasaris epistola 1790
  2306 Barkóczy Joannis epistola 1778-1780
  2307 Baranyi Joannis epistola 1782
  2308 Balás Michaelis epistola 1791
  2309 Batta Ladislai gratima actoriae 1774-1775
  2310 Brandhuber Philippi epistola 1788
  2311 Balogh Alexandri episcopi epistola 1764
  2312 Balogh Ladislau epistola 1760-1766
  2313 hiányzik  
  2314 Bajzáth episcopi (Veszprém) correspondentia 1754
  2315 Barkóczy comitissae correspondentia 1777
  2316 Bauerschmidt Martini correspondentia  
  2317 Bene Carolum tangentia 1797
  2318 Benedictionis candelarum ritus 1794
  2319 Benedictionis cum Sanctissimo ritus - Oltáriszenséggel való áldás szertartása 1796
  2320 Benkovits Michaelis correspondentia 1760
  2321 Bertola Georgium tangentia 1780
  2322 Beniczky Nicolai correspondentia 1780 körül
  2323 Beniczky Joannis-Caroli litterae 1795
  2324 Bernáth Stephanum respicientia 1790
  2325 Beniczky Samuelis litterae 1776
  2326 Benkő Samuelem medicum respicientia 1781-1784
  2327 Béldi Sarae litterae 1769
  2328 Békésiensis comitatus correspondentia 1794
  2329 Bekerka Josephum respicientia 1799
  2330 Bencsik Joannem respicientia 1752
  2331 Bencsik Andream tangentia 1792
  2332 Beöthy Emerici correspondentia 1780 körül
318 2333 Bernkopf Ignati correspondentia 1780
  2334 Berchtold C. Francisci correspondentia 1780
  2335 Bertola Georgium respicientia 1784
  2336 Berlichinger comitissae correspondentia 1782
  2337 Bernardini Gaspari correspondentia 1752
  2338 Bertieri Josephi correspondentia 1795
  2339 Berényi C. Gabrielis correspondentia 1783
  2340 Berényi C. Annae correspondentia 1766
  2341 Bessenyei Emericum tangentia 1783
  2342 Bezerédy Josephum tangentia 1777
  2343 Bernay Samuelis instantia 1764
  2344 Berthody Victoriam respicientia 1785
  2345 Berthody Josephi correspondentia 1795
  2346 Berzeviczy Andreae epistola 1793
  2347 Berzeviczy Juliannae recursus 1795
  2348 Bezerédy Michaelis correspondentia 1783
  2349 Bezzegh Mathiae correspondentia 1796
  2350 Berzeviczy B. Francisci correspondentia 1792
  2351 Bethlen Rosaliae comit. Correspondentia 1794
  2352 Biricz Josephi correspondentia 1769
  2353 Biem Joannis correspondentia 1781
  2354 Biricz Josephi correspondentia 1778-1783
  2355 Bielek Ladislaus opusculum suum commendat 1798
  2356 Bíró Martini episcopi correspondentia 1749-1752
  2357 Bittó Stephani postulatoriae 1763
  2358 Bodor Joannis postulatoriae 1796
  2359 Erectio camerae Scepusiensis 1567
  2360 Bohuss Juliani correspondentia 1793
  2361 Bors Joannis correspondentia 1789
  2362 Boncz Georgium respicientia 1798
  2363 Bolla Franciscum respicientia 1781
  2364 Bossányi Theresiae correspondentia 1795
  2365 Bosicskovich Basilii episcopi correspondentia 1794
  2366 Borsodiensis comitatus correspondentia 1733-1777
  2367 Bohuss Josephum respicientia 1792
  2368 Böhm Francisci commendatoriae 1770
  2369 Bourton Joannem tangentia 1781
  2370 Boznics Didacum respicientia 1787
  2371 Bodlulosz Michaelem respicientia 1786-1797
  2372 Bodnár Mathiae supplicatoriae 1798
  2373 Bodó Joannem respicientia 1778-1798
  2374 Bodó Rosaliae testamentum 1782
  2375 Bogossy Josephi correspondentia 1797
  2376 Bohuss capitanei correspondentia 1792
  2377 Bokross Joannem respicientia 1794
  2378 Bolgovics Joannem respicientia 1795
  2379 Bolgovics Petrum respicientia 1788
  2380 Guerieri aggratulatoriae - Guerieri Bonfiglio római jezsuita szerencse kivánatai 1746
  2381  Boncz Gabrielem tangentia 1798
  2382 Borbély Josephi correspondentia 1797
  2383 Boross Alexii incusatio 1790
  2384 Boross Stephanum respicientia 1766-1790
  2385 Boross Joannem tangentia 1798
  2386 Brudern Ladislai correspondentia 1775
  2387 De Buldo I. episcopo Agrensi dissertatio 1794
  2388 Brunensis episcopi sensus de abolitis Chartusianis - Brünni püspök tanulmánya a kartauziak eltörléséről 1782
  2389 Brenner Francisci correspondentia 1775
  2390 Bujovszka Annam tangentia 1775
  2391 Buttler Joannis correspondentia 1795
  2392 Bunyik Philippum tangentia 1750
  2393 Büdeskuty N. respicientia 1798
  2394 Bruder Samuelis correspondentia 1790
  2395 Bucsányi Antonium respicientia 1784
  2396 Buday Sigismundum respicientia 1796
  2397 Butler Gabrielis litterae 1779
  2398 Buzáss Joannis Exjesuitae supplicatoriae 1786
  2399 Buzsik Michaelem tangentia 1796
  2400 De Pinka Francisco testimoniales 1760
  2401 Balae regis fundationales monialium in insula Leporum. Másolat 1259
  2402 Caleppi Laurentii correspondentiae 1782-1792
  2403 Cancellarii mandata relate ad vagabundos 1781
  2404 Cantica pro Adventu - Ádventi énekek 1775
  2405 Casali cardinalis correspondentia 1778
  2406 Castiglion C. Catharinae correspondentia 1784
  2407 Casuum conscientiae resolutiones - Gyónásnál felmerülő vitás lelkiismereti kérdések megoldása 1782
  2408 Capella Aquisgranensis a Dudovics St. Fundata 1748
  2409 Cassam secretam aulicam tangentia 1759
  2410 Censura librorum 1764-1786
320 2411 Cancellariae Romanae praxis 1740 körül
  2412 Chartabiancae activae Esterhazy episcopi 1751-1760
  2413 Chori disciplina diversarum ecclesiarum - Különböző templomok zsolozsmarendje 1764
  2414 Ciani Leonardi correspondentia 1797
  2415 Correspondentiae diversae parum utiles 1756-1799
  2416 Chlivényi Carolus quaeritur 1796
  2417 Compos Carolinam tangentia 1784
  2418 Contributionis augmentum pro militia petitur 1790 körül
  2419 Consistorii Colocensis correspondentia 1743-1798
  2440 Corvinum Joannem respicientia. Másolat én. 1790 körül
  2421 Confessionis generalis directorium - Közgyónás vezérfonala 1780 körül
  2422 Csathó Josephi de filio commendatoriae 1784
  2423 Controversiae de collato canonicatu 1708-1709
  2424 Conhart Nicolai Posoniensis medici litterae 1761
  2425 Csáky Georgii epistola 1760
  2426 Csáky Stephani gratiarum actoriae 1779
321 2427 Csatáry Gabrielem respicientia 1791
  2428 Csáky Joannis correspondentiae 1778-1789
  2429 Csáky Nicolai primatis correspondentiae 1754-1756
  2430 Csáky Josephae correspondentiae 1778-1779
  2431 Csernyus Stephani correspondentiae 1752
  2432 Csete Francisci servitium petit 1786
  2433 Cseke Joannis epistolae 1796
  2434 Czakó Laurentium tangentia 1789
  2435 Carelli Francisci correspondentia 1749
  2436 Csaoma Antonii correspondentia 1786
  2437 Csáky Antonii litterae 1761-1779
  2438 Cziser Michaelis epistolae 1763
  2439 Csuzy Josephi correspondentia 1785
  2440 Conventiones diversorum (tapolcai apátság miskolci házának építése számlái 1747
  2441 hiányzik  
  2442 Commissionem Csákyanam quoad articulos Leopoldinos respicientia 1790
  2443 Damencsics Michaelem respicientia 1775
  2444 Danyi Franciscum respicientia 1780
  2445 Darabanth Ignatii episcopi correspondentia 1790
  2446 Debreceniensium Catholicorum cum Acatholicis lites 1774-1777
  2447 Decimam cleri respicientia 1771-1778
  2448 De dicationibus 1774
  2449 Deym Mariam tangentia 1784
  2450 Deschan Josephi litterae 1776
  2451 Deseőfy Joannis litterae 1776
  2452 Deseőfy Joannis litterae (ex Camera Scepus.) 1773
  2453 Deseőfy Josephi correspondentia 1767-1792
  2454 Deseőfy Joannis correspondentia 1765
  2455 Deseőfy Stephani generalis testamentum 1776
  2456 Désy Georgii correspondentia 1793
  2457 Deseőfy Samuelis correspondentia 1775
  2458 Deseőfy Barbarae correspondentia 1782-1785
  2459 Deseőfy Ladislai canonici litterae 1794
  2460 Deteki Annae instantia 1790 körül
  2461 Detrich Joannis supplicatoriae 1772
  2462 Dietrich Josephum respicientia 1790
  2463 Dillon officialis correspondentia 1786
  2464 Dissertatio Italica de stationibus - Olasz nyelvű tanulmány a vértanúk sírjánál tarttott istentiszteletekről 1790 körül
  2465 Dissertatio de cera Agnus Dei - Tanulmány a húsvéti gyertyáról és tömjénről 1752
  2466 Dragossy Moysis epistolae 1778
  2467 Dravecz Josephum canonicum respicientia 1762
  2468 Draveczky Francisci litterae 1796
  2469 Driechii Gerardi correspondentia 1747-1752
322 2470 Diaetalia et comitorium acta 1695-1792
  2471 Dobay capitaneum respicientia 1794
  2472 Dobsa Francisci correspondentia 1792-1795
  2473 Doboczky Ladislai supplicatoriae 1795
  2474 Doka Martini supplex 1791
  2475 Domencsics Michaelem tangentia 1772
  2476 Dongo Michaelem tangentia 1783
  2477 Dorfmeister capitanei viduam tangentia 1798
  2478 Contra Dosa Paulum capitaneum in Jazigia inquisitio 1770
323 2479 Dosler Carolum respicientia 1784-1791
  2480 Dőry Francisci correspondentia 1762-1793
  2481 Dőry Antonii correspondentia 1796
  2482 Dőry Francisci viduae correspondentia 1782-1788
  2483 Dőry Gabrielis correspondentia 1773-1796
  2484 Dugovics Joannis abbatis correspondentia 1798
  2485 Dujardin Caroli correspondentia 1752
  2486 Edelsbacher Nicolaum tangentia 1773
  2487 Edelsbacher Georgium tangentia 1773
  2488 Ehrenberg Josephi correspondentia 1776
  2489 Elz comitis litterae 1772
  2490 Engelmayer Samuelem tangentia 1749
  2491 Enezlberg colonelli correspondentia 1767
  2492 Exbach comitis generalis litterae 1773
  2493 Erdélyi Josephum tangentia 1779
  2494 Erdődy C. Annae correspondentia 1787
  2495 Erdődy C. Antonii correspondentia 1783
  2496 Erdődy C. Joannis correspondentia 1781-1782
  2497 Erdődi Andreae correspondentia 1765
  2498 Eötvös Antonium tangentia 1769
  2499 Eötvöss Emericum tangentia 1774
  2500 Eötvös Alexii supplicatoriae 1769
  2501 Eötvöss Susannae supplicatoriae 1776
  2502 Eösz Joannem tangentia 1790
  2503 Erőss Josephi correspondentia 1783
  2504 Esterházy C. Josephi correspondentia 1790-1791
  2505 Esterházy C. Joannis correspondentia 1777
  2506 Esterházy C. Gabrielis correspondentia 1769
  2507 Esterházy C. Francisci correspondentia 1773-1798
  2508 Esterházy Stephani correspondentia 1777-1786
  2509 Esterházy C. Leopoldi correspondentia 1784
324 2510 Esterházy Carolum episcopum respicientia 1779-1785
  2511 Esterházy C. Casimiri correspondentia 1775-1789
  2512 hiányzik  
  2513 Esterházy C. Amaliae correspondentia 1770-1790
  2514 Esterházy Emerici primatis correspondentia 1734-1737
  2515 Esterházy Emerici episcopi correspondentia 1765-1789
  2516 Esterházy Emerici episcopi correspondentia 1761
  2517 Esterházy Nicolai principis correspondentia 1751-1769
  2518 Esterházyanae familiae jura in Transilvania 1776-1781
  2519 Fajtli Mariae supplex 1796
  2520 Familiarum diversarum antiquarum litterae 1650-1780
  2521 Fangh Stephanum tangentia 1785
  2522 Farelly baronem tangentia 1758
  2523 Farkass Joannem juris professorem tangentia 1776-1780
  2524 Farkass Josephum tangentia 1764
  2525 Farkass Georgium tangentia 1798
325 2526 Fáy Francisci testamentum 1783
  2527 Fáy Bartholomaei correspondentia 1790
  2528 Fedák Annae recursus 1790
  2529 Fedák Joannis litterae 1790
  2530 Féja Joannis correspondentia 1752-1775
  2531 Fejérpataky Laurenti litterae 1795
  2532 Fekete Josephi litterae 1778
  2533 Fekete comitis litterae 1781
  2534 Fekete officialis  recursus 1794
  2535 Fekete Carolum recursus 1796
  2536 Fellner Jacobi epistolae 1770-1771
  2537 Fengler Josephi episcopi correspondentia 1787
  2538 Ferencz Ludivicum tangentia 1770
  2539 Ferenczy Mariam tangentia 1788
  2540 Festetics C. Annae litterae 1784
  2541 Festetics C. Georgii litterae 1795
  2542 Fischer b. Josephi litterae 1769-1776
  2543 Fitser Annam respicientia 1798
  2544 Ficsorianos orphanos, Fischer Vincentium tangentia 1786-1795
  2545 hiányzik  
  2546 Forgács Pauli episcopi correspondentia 1748-1752
  2547 Frangepan C. Francisci 1666
  2548 Forgách Joannis epistolae 1765-1767
  2549 Fonyó Alexii litterae 1751
  2550 Forrai Andreae informatio 1773
  2551 Frater Pauli epistola 1793
  2552 Fraidhoffer Josephi recursus 1773
  2553 Frajin Estherae litterae 1781
  2554 Fuxhoffer Damjani recursus 1796-1801
  2555 Fux Lucae stabuli magistri epistola 1790 körül
  2556 Fucker Jacobi litterae 1795
  2557 Fülöp Emerici commendatio 1790
  2558 Füzesséry Michaelis epistola 1784
  2559 Füzesséry Caroli litterae 1786
  2560 Füzy Andrea tangentia 1780
  2561 Fundationis Turzóianae intuitu recursus 1751
  2562 Fundatio Seminarii Jaurensis 1684
  2563 Fundatio capellani in capitulo Scepusiensi 1743
  2564 Nagyfalvay Gregorii episcopi Váciensis fundatio in collegio Bononiensi 1640-1770
  2565 Fundatio capellae Scepusiensis Corpus X-ti 1510. másolat
  2566 Fundatio pro studio juridico Tyrnaviensi 1668
  2567 Fundationum archiepiscopi Széchény extractus 1690 körül
  2568 Fundationalis convictus Jaurensis 1684
  2569 Fundatio Pázmániani Collegii paria 1672
  2570 Fundationis Törökianae pro Acatholicis paria 1750
  2571 Fundum Studii tangentia 1784
  2572 Fuorconstasti castellum tangentia 1752 körül
  2573 Galgóczy Francisci correspondentia 1770-1781
  2574 Galgóczy Joannis correspondentia 1770
  2575 Garampi cardinalis correspondentia 1776-1790
326 2576 Fundum instructum episcopatuum tangentia 1780 körül
  2577 Gaspar Josephum respicientia 1798
  2578 Gaspar Alexii supplex 1790 körül
  2579 Gastheim baronis correspondentia 1766
  2580 Gassaniga Petri epistolae  
  2581 Gerl Josephi architectoris litterae 1764
  2582 Geller Juliannae supplices 1782
  2583 Geötz Francisci litterae 1793
  2584 Geramb b. Francisci correspondentia 1780
  2585 Gerliczy baronis correspondentia 1798
  2586 Gerl Josephi architectoris litterae 1764
  2587 Ghilányi Joannem respicientia 1778
  2588 Ghilányi Gasparum respicientia 1790
  2589 Ghilányi Georgii Rasciani relatio circa thesaurum in arce Agriensi inventum 1795
  2590 Ghyczy Josephi litterae 1794
  2591 Giberti N. litterae 1784
  2592 Giordani Bernardi correspondentia 1753
  2593 Glandori Nepomiceni epistolae 1789-1791
  2594 Glosovszky Josephi litterae 1788
  2595 Gloszer Franciscum respicientia 1794
  2596 Glussatz Stephanum respicientia 1787
  2597 Golatz Nicolaum respicientia 1773
  2598 Gorliczky Mathiae epistola 1786
  2599 Gömöriensis comitatus correspondentia 1743-1774
  2600 Gosztonyi Stephani correspondentia 1767-1768
  2601 Gosztonyi Pauli correspondentia 1799
  2602 Grasssalkovits Antonii correspondentia 1757-1783
  2603 Grationales generales occasione coronationis Francisci regis - I. Ferenc király koronázása alkalmából adott közkegyelem 1793
  2604 Grotte Ludovici epistolae 1793-1795
  2605 Gruiber Ignatium respicientia 1780
  2606 Görötiensis archiepiscopi epistolae 1773
  2607 Győri Francisci correspondentia 1762-1763
  2608 Györi Joannem tangentia 1761
  2609 Györe Stephanum tangentia 1781
  2610 Gyulay Josephi litterae 1782
  2611 Gudits N. litterae 1763
  2612 Gerl Josephi architecti Viennensis litterae 1763
  2613 Gusztinyi episcopi Nitriensis correspendentia 1761-1781
327 2614 Hager Franciscum tangentia 1783
  2615 Haan Franciscum tangentia 1781
  2616 Hajas Franciscum tangentia 1780 körül
  2617 Hajdonicalium oppidum jura et privilegia 1725
  2618 Harucker B. Francisci correspondentia 1751-1761
  2619 Hagerer Andreae supplex 1790 körül
  2620 Halassy Martini litterae 1778-1782
  2621 Haller Petri viduae litterae 1791
  2623 Hamar Antonii respicientia 1797
  2624 Haugvicz Colonelli litterae 1769
  2625 Harrach C. Caroli litterae 1752
  2626 Herberstein C. litterae 1782
  2627 Henrich Damjanum respicientia 1785
  2628 Hebdomada de Sacra dissertatio - Tanulmány a nagyhétről 1786
  2629 Hell Maximiliani litterae 1786
  2630 Hegyessy Stephani correspondentia 1799
  2631 Hegyessy Carolum concernentia 1796
  2632 Heydenrich Joannem concernentia 1778
  2633 Hellenbroth Francisci spectantia 1773
  2634 Hene Carolum spectantia 1785
  2635 Hente B. Francisci litterae 1783
  2636 Hermann Josephi litterae 1766
  2637 Herlinger Joannem respicientia 1798
  2638 Hevesiensis comitatus correspondentia 1738-1790
  2639 Hoffinger Annnae supplex 1798
  2640 Holecz Stephani epistola 1778
  2641 Hollósy Paulum spectantia 1788
  2642 Hollósy Michaelem spectantia 1782
  2643 Homulyák Joannem spectantia 1788
  2644 Honthensis comitatus correspondentia 1771-1785
  2645 Horányi Gabrielis litterae 1748
  2646 Horeczky C. Theresiae litterae 1792
  2647 Horti Emericum capellanum respicientia 1784
328 2648 Horváth Franciscum parochum Téthensem tangentia 1782
  2649 Horváth Josephum tangentia 1777
  2650 Horváth Georgium tangentia 1786
  2651 Horváth Sigismundi commendatio 1780 körül
  2652 Horváth Stephanum respicientia 1793
  2653 Horváth Paulum respicientia 1779
  2654 Horváth Josephi litterae 1776
  2654/a Horváth Baronissae natae Krucsay litterae 1778-1792
  2655 Horváth Andreae supplex 1760 körül
  2656 Horváth Alexandrum respicientia 1749
  2657 Horváth Stephanum respicientia 1798
  2658 Hotta Mariae supplex 1797
  2659 Hotta Gabrielis querela 1760 körül
  2660 Hubert Mathiam tangentia 1752
  2661 Huritay Andream tangentia 1787
  2662 Jablonczy Josephum respicientia 1793
  2663 Janics Georgium respicientia 1792
  2664 Jalintszky Stanislaum respicientia 1773
  2665 Janovics Georgii litterae 1794
  2666 Jarabi Joannis testimonium 1789
  2667 Jármi Benjamini litterae 1797
  2668 Illésházy C. Joannis correspondentia 1778-1796
  2669 Jauriensis civitatis correspondentia 1786
  2670 Jedliczka Antonium respicientia 1778
  2671 Jekkelfalusy Josephi correspondentia 1791-1792
  2672 Jesich Joannis Segniensis episcopi litterae 1789
  2673 Jeszenák Pauli litterae 1761
  2674 Jeszernitzky Josephi litterae 1792
  2675 Illésy Francisci litterae 1769
  2676 Insurrectionalis obtingentia per parochos persoluta 1797
  2677 Joó Michaelem respicientia 1769
  2678 Jauriensis capituli privilegium 1745
  2679 Joannis 23-tii Pontificatus bulla (másolat) 1415
  2680 John Henrici medici Comaromiensis commendatio 1790 körül
  2681 Josephi 2-di resscriptum post consistorium cum pontifice Pio VI. Viennae celebratum 1782
329 2682 Jablanczy Ignatii epistola 1770
  2683 Izsáky Ladislai orphanorum inventarium 1797
  2684 Istvánfy Michaelem respicientia 1789
  2685 Josephi locumtenentis sermo 1795
  2686 Italicae epistolae 1770
  2687 Judaeos Gyöngyösienses concernentia 1797
  2688 Jörgens Franciscum concernentia 1776
  2689 Ibarra C. Theresiae et Ignatii litterae 1783-1797
  2690 Kacsándy Josephi supplex 1780
  2691 hiányzik  
  2692 Kalathay Francisci litterae 1782
  2693 Kállay Georgii commendatoriae 1768
  2694 Kállay Petri litterae 1786
  2695 Kállay Gabrielem tangentia 1787
  2696 Kállay Georgium tangentia 1783
  2697 Kállay Michaelis litterae 1787
  2698 Kállay C. Joannis correspondentia 1775-1799
  2699 Kállay Josephi litterae 1772
  2700 Kállay Leonis litterae 1797
  2701 Károlyi Antonii et Francisci correspondentiae 1762-1782
  2702 Kaminszky Francisci litterae 1797
  2703 Kalnassy Sigismundi litterae 1763
  2704 Kálnoki C. Ludovici litterae 1769
  2705 Kállay Ladislai litterae 1775-1793
  2706 Kapi Josephi et Francisci correspondentiae 1726-1785
  2707 Kapitán Stephani litterae 1778
  2708 Kapuvári Antonii litterae 1778
  2709 Karaba Georgii litterae 1772
  2710 Károly C. Alexandrum respicientia 1729
  2711 Karácsonyi Adeodati litterae de Cellis Marianis  1798
  2712 Kardos Josephi litterae 1796
  2713 Káthay Josephi supples 1690 körül
  2714 Katona Stephani historographi litterae 1786-1796
  2715 Katona Josephi parochi Pápensis litterae 1769-1773
  2716 Kavanágh generalis litterae 1798
  2717 Kvassay Josephi correspondentia 1773-1774
  2718 Kazmer Josephum respicientia 1785
330 2719 Keglevics C. Apolloniae litterae 1769-1784
  2720 Keglevics C. Carolum tangentia 1797
  2721 Keglevics C. Josephum tangentia 1796
  2722 Keil Franciscum respicientia 1758
  2723 Kempelen Joannem respicientia 1770
  2724 Kende Ladislai correspondentiae 1769-1788
  2725 Kereszturi Josephi litterae 1785
  2726 Keresztes Paulum tangentia 1779
  2727 Kerekes Josephi litterae 1797
  2728 Keszler Joannis chirurgi testimoniales 1791
  2729 Keszthelyi Ladislaum piaristam tangentia 1798
  2730 Ketzer Ladislai litterae 1780-1795
  2731 Kéthely Ladislai informatio 1785
  2732 Kun Joannis Ulrici Litterae 1776
  2733 Király Nicolai epistola 1784-1792
  2734 Kiss Alexandri litterae 1763
  2735 Kiss Pauli litterae 1776-1782
  2736 Kiss Mathiam tangentia 1767-1791
  2737 Kis Michaelis litterae 1787
  2738 Kiszelinyi Danielis supplices 1794-1795
  2739 Kiszely Georgium tangentia 1774-1776
  2740 Kitzling Joannis architecti Cassoviensis supplex 1794
  2741 Klimo Georgii episcopi coresspondentiae 1768
  2742 Klingmayer Joannis litterae 1750
  2743 Klobisitzky comitissae litterae 1796
  2744 Klobisitzky Ladislai litterae 1767
  2745 Klobusitzky archiepiscopi Colocensis litterae 1748-1752
  2746 Kmeth Josephum respicientia 1788
  2747 Koch Franciscum respicientia 1766
  2748 Korntke Gottfridi litterae 1786
  2749 Kollar Joannem respicientia 1800
  2750 Kohajda Stephani supplices 1794
  2751 Koháry C. Ignatii litterae 1769
  2752 Koháry C. Stephani litterae 1722
  2753 Kollár Francisci litterae 1787
  2754 Koller Josephi correspondentia 1777-1795
  2755 Koller Joannem respicientia 1752-1761
  2756 Koller Ignatium episcopum respicientia 1764-1770
  2757 Koleda Georgii correspondentia 1753
331 2758 Kolatskay Josephum respicientia 1786
  2759 Kollonits Ladislai episcopi correspondentia 1788-1796
  2759/a Kollonits Leopoldi cardinalis correspondentia 1686-1701
  2760 Kolomnits Adami litterae 1769
  2761 Koncsek Bernardi litterae 1750
  2762 Komjáthy Sigismundi correspondentia 1777
  2763 Königsegg Xaverii epistola 1790
  2764 Konde Nicolai episcopi correspondentia 1793-1795
  2765 Koós Gasparum tangentia 1762
  2766 Kormy Franciscum tangentia 1772
  2767 Kornis C. Christinae litterae 1790
  2768 Kornis Franciscum tangentia 1782
  2769 Kormis Stephanum tangentia 1753
  2770 Koós Gregorium tangentia 1769
  2771 Kovatsich Martinum tangentia 1788
  2772 Kovacsics Georgium tangentia 1764
  2773 Kováts Antonius episcopus Rosnaviensis commendatur 1778
  2774 Kováts Joannis praefecti cameralis epistola 1794
  2775 Königsegg comitissae litterae 1791
  2776 Kőszeghy Ladislai correspondentia 1798
  2777 Kracker J. Lucae pistoris litterae 1764-1777
  2778 Kreb Hieronymi personale 1794
  2779 Kreisz Simonis attestatum  1780
  2780 Krenn Wolfgangi litterae 1793
  2781 Kovalik Dominicum tangentia 1771
  2782 Kristovics Emerici episcopi correspondentia 1777-1795
  2783 Kruzlits Antonium respicientia 1800 körül
  2784 Kussanyi Franciscum tangentia 1760
  2785 Kumm Joannis attestatum 1788
  2786 Kumeth Franciscum respicientia 1773
  2787 Kun Petri deprecatio 1790 körül
  2788 Kunyátkin Catharinae supplex 1793
  2789 Khymberger Caroli medici Viennensis litterae 1772
  2790 Ladislaides Samuelis correspondentia 1769-1772
  2791 Ladomirsky Joannis recursus 1791
  2792 Lakata Thomae epistola 1796
  2793 Lang Franciscum tangentia 1796
  2794 Larisch B. Adami epsitolae 1778-1780
  2795 Laterer Barbarae supplex 1787
  2796 Laurich Martinii supplex 1796
  2797 Lazary Nicolai litterae 1793
  2798 Leb Annae supplex 1798
  2799 Lelovits Michaelis litterae 1791
  2800 Leopoldi episcopi Olomucensis correspondentia 1758
  2801 Leporis Martinum tangentia 1786
  2802 Leopoldi 2.di coronationis ordo 1790
  2803 Librorum prohibitorum catalogi 1793
  2804 Librorum bibliothecae episcopatus Agriensis elenchi 1770-1777
332 2805 Librorum precatorium manuscripta - Imakönyvek kéziratai  
  2806 Lieb Thomae cameralis architecti recursus 1793
  2807 Linth Jacobi litterae 1788
  2808 Limp Josephum tangentia 1793
  2809 Liszkay Nicolai commendatio 1792
  2810 Lisznyai contra Balthasarem querela 1790
  2811 Litzner Joannem tangentia 1779
  2812 Lymburg Carolum tangentia 1765
  2718 Lohner Josephi litterae 1798
  2814 Lombardiae Austriacae episcoporum repraesentationes de ordinibus religiosis 1794
  2815 Lopresty Ludovici recursus 1785
  2816 Luby Carolum tangentia 1793
  2817 Luprestin Joannae comitissae litterae 1784
333 2818 Lutzmansberger Ludovicum tangentia 1756
  2819 Majláth C. Josephi correspondentia 1768-1790
  2820 Magyar Michaelis recursus 1779
  2821 Magyari Stephani litterae 1795
  2822 De Makayanorum nobilitate testimoniales 1792
  2823 Marchot Franciscum medicum Agriensem respicientia 1787-1790
  2824 Markovics C. Nicolai correspondentia 1784
  2825 Mareschallae Litvaniae Barbarae ducis litterae 1751
  2826 Marczy Emericum litterae 1792
  2827 Marianovics Chrisostomi supplex 1669
  2828 Markovics C. Andreae correspondentia 1784
  2829 Marovszky Josephi supplex 1787
  2830 Marso Georgii litterae 1788
  2831 Martinii Pauli recursus 1792
  2832 Martinengo Maximilianum respicientia 1785
  2833 Mártonffy Georgii litterae 1709
  2834 Mártonyi Pauli correspondentia 1760
  2835 Maschel Joannis recursus 1794
  2836 Mátéfianorum litteralium instrumentorum elenchus 1776
  2837 Maulbertsch Antonii pictoris litterae 1780-1792
  2838 Majerszky Pauli recursus 1765
  2839 Mechliniensis archiepiscopi litterae 1787
  2840 Meltzer Pauli litterae 1769
  2841 Mercantili de Societate erigenda opinio 1791
  2842 Mesko B. Jacobi epistolae 1748-1794
  2843 Mesko B. Bincentii epistolae 1784-1790
  2844 Mesko Alexii epistolae 1795
  2845 Mészáros Josephi litterae 1790-1796
  2846 Mészáros Georgii litterae 1797
  2847 Michelko Danielis supplex 1789
  2848 Migazzi Cardinalis correspondentia 1762-1784
  2849 Majtényi Caroli sequestrum tangentia 1783
  2850 Major Gregorii episcopi Fogaras correspondentiae 1773-1780
  2851 Mihalek Joannis litterae 1780
  2852 Miklósy Franciscum respicientia 1794
  2853 De militum solutione et dislocatione 1756-1775
  2854 Miskolc oppidum concernentia 1794
  2855 De missa Rorate dissertatio - Ádventben tartani szokott hajnali misékről értekezés 1782
  2856 Molnár contra Michaelem querelae 1790 körül
  2857 Makay Antonium respicientia 1789
  2858 hiányzik  
  2859 Moró Josephum tengentia 1798
334 2860 Mortis annunciationes 1760-1795
  2861 Morvai Adami litterae 1795
  2862 Morvai Ignatii epistolae 1798
  2863 Moszczenszky Andreae epistolae 1757
  2864 De la Motte colonelli litterae 1775-1785
  2865 Mulcz Ernesti litterae 1747
  2866 Mundi Josephi epistola 1768
  2867 Munkácsy N. litterae 1783
  2868 Munkácsiensis episcopi invitatoriae 1780-1789
  2869 Murány Antonium tangentia 1776-1788
  2870 Mumhart Alexandri litterae 1793
  2871 Muzinszky Andreae debitum respicientia 1796
  2872 Müllner Antonii supples 1798
  2873 hiányzik  
  2874 Nádasdy C. Thomae commandatoriae 1798
  2875 Nádasdy C. Stephani correspondentia 1757
  2876 Nagy Pauli recursus 1791
  2877 Nagy Stephani correspondentia 1778-1783
  2878 Nagyszalonta oppidi Hajdonicalis privilegia 1790
  2879 Nagy Ignatii episcopi Albensis correspondentia 1782
  2880 Nagy Emerici litterae 1789
  2881 Nagy Georgii litterae 1795
  2882 Nánásy Benjamin supplex 1796
  2883 Nanciensis episcopatus erectio 1601
  2884 Naudorl Caroli litterae 1767
  2885 Nedeczky Joannis litterae 1788
  2886 Nedeczky Sophiae epistola 1794
  2887 Neyberg Antonii epistola 1794
  2888 Nemcsay Joannis litterae 1794
  2889 Neogradiensis comitatus correspondentia 1779
  2890 Neostadiensis parochi Alberici litterae 1791
335 2891 Neuhold Joannem tangentia 1772
  2892 Niczky Francisci correspondentia 1771-1775
  2893 Niczky Ladislai correspondentia 1742
  2894 Nikházy Stephanum respicientia 1777
  2895 Novák Chrisostomi correspondentia 1794
  2896 Nowlan fratrem Missionis respicientia 1772
  2897 Nozdroviczky Antonii supplex 1796
  2898 Nunkovits Georgii correspondentia 1780
  2899 Nuncii apostolici correspondentia 1665-1712
  2900 Obell Caroli recursus 1796
  2901 Ober Michaelis epistolae 1796
  2902 Ocskai Emerici commendatoriae 1780
  2903 D-Ogart baronissae litterae 1773
  2904 Okolicsányi Alexandri litterae 1795
  2905 Okolicsányi Joannis litterae 1781
  2906 Okolicsányi Josephi epistolae 1779
  2907 Okolicsányi Pauli litterae 1774
  2908 Okolicsányianam familiam respicientia 1790 körül
  2909 Olasz Ludovici litterae 1799
  2910 Olomucensis consistorii correspondentia 1798
  2911 Opinio Csákyana in causa Lónyayana 1690 körül
  2912 Orczy B. Josephi litterae 1797
  2913 De orphanorum statu tabellaris relatio 1797
  2914 Opiniones de objectis coram consistorio 1778-1800
336 2915 Orosz Georgii epistola 1791
  2916 Ostorich Antonii supplex 1795
  2917 Osvaldi Gotthardi litterae 1796
  2918 Ortler Tobiam tangentia 1777
  2919 Pacificationis articuli inter Mathiam regem et Romanorum imperatorem (másolat) 1487
  2920 Papense Xenodochium 1795
  2921 Papenses scholas tangentia 1794
  2922 Paav Joannis aggratulatoriae 1793
  2923 Pacsek Josephum tangentia 1769
  2924 Pajtényi Josephum tangentia 1794
  2925 Paintzer Abbatem respicientia 1782
  2926 hiányzik  
  2927 Palásti Agnetem tangentia 1775
  2928 Palásti Michaelis litterae 1780
  2929 Palatini Jacobi medici litterae 1773-1776
  2930 Pálffy Carolus cancellarius publicatur 1763
  2931 hiányzik  
  2932 Pálffy Josephi litterae 1777
  2933 Pálffy Nicolai litterae 1762
  2934 Pálffy Salamonis litterae 1794
  2935 Palma Francisci Caroli episcopi litterae 1781-1784
  2936 Palugyai Ignatii litterae 1782-1797
  2937 Pamar Chrisostomi recursus 1790
  2938 Panker Francisci relatio 1793
  2939 Pap Joannem tangentia 1794
  2940 Pápay Joannis recursus 1786
  2941 Pápay Sigismundi tangentia 1792
  2942 Pápay Samuelis litterae 1796
  2943 Papensis parochi relationes 1771-1789
  2944 Parhamer Ignatii corespondentia 1785
  2945 Parisiensis archiepiscopi emigrantis supplex 1797
  2946 Partly Gabrielem tangentia 1762
  2947 Pásztory Georgium tangentia 1794
  2948 Patay Joannis litterae 1791
  2949 Patay Elisabethae processus 1792-1794
337 2950 Patachich Adami episcopi correspondentia 1773-1778
  2951 Paulinorum barbas tangentia - Pálosrendiek szakállviseléséről 1757
  2952 Pauli Michaelis recursus 1772
  2953 Pauli Stephani recursus 1774
  2954 Pázmány cardinalis litterae 1635
  2955 Pecha Michaelis recursus 1786
  2956 Péchy Annae viduae recursus 1779
  2957 Péchy Antonium respicientia 1796
  2958 Péchy Gabrielis litterae 1797
  2959 Péchy Georgii litterae 1772
  2960 Péchy Josephi epistola 1763
  2961 Péchy Ladislaum tangentia 1789-1796
  2962 Péchy Stephani litterae 1788
  2963 Péchy Sigismundi correspondentia 1788-1800
  2964 Péczely Francisci supplex 1789
  2965 Pehm Georgii supplex 1797
  2966 Peley Sigismundi epistola 1791
  2967 Pelikán Josephi recursus 1797
  2968 Perényi Caroli litterae 1774
  2969 Pestiensis comitatus correspondentia 1669-1790
  2970 Perényi B. Stephani litterae 1796
  2971 Pestis pro tempore instructio 1742
  2972 Péterfi Nicolai litterae 1781
  2973 Pethő Ignatii litterae 1769
  2974 Pethő Joannis epistola 1787
  2975 Petre Joannis homicidum tangentia 1737
  2976 Petrik Michaelis informatio 1780
  2977 Petróczy Ignatium tangentia 1790
  2978 Pettes Andreae sonans requisitorium 1698
  2979 Pierer Josephi correspondentia 1795
  2980 Pieron Gabrielem Gallum respicientia 1794
  2981 Pii V-ti allocutio de morte regis Portugaliae 1777
  2982 Piller Ignatii recursus 1774
  2983 Piller Ignatii Mathiae recursus 1788
  2984 Pintér Franciscum tangentia 1767
  2985 Pittoni B. colonelli litterae 1792
  2986 Pivko Joannem respicientia 1790
  2987 hiányzik  
  2988 Plachy Franciscum tangentia 1793
  2989 Plank Elisabethae recursus 1796
  2990 Platthy Mathiae litterae 1793
  2991 Plathy Rosaliae recursus 1791
  2992 Plechvill Caroli epistolae 1783
  2993 Pletrik Ladislai litterae 1775
  2994 Podmaniczky Annae litterae 1761
  2995 Pogány locumtenentem concernentia 1799
  2996 Pogány Elisabethae recursus 1782
  2997 Pogány Poliyenae recursus 1786
  2998 Pojanovszky generalis litterae 1771
  2999 Póka Rebeccae supples 1790 körül
  3000 Polgár Joannem tangentia 1797
  3001 Pongrácz Ladislai litterae 1769
  3002 Pongrácz Annae supplex 1783
  3003 Pongrácz Ladislai correspondentia 1780-1795
  3004 Pór Stephani informatio 1773
338 3005 Portione de canonica ecclesiis comtetenti - Temetkezés alkalmából a templomot illető kánoni részesedésről 1781
  3006 Posztrehovszky vicecolonello litterae 1794
  3007 Póts Andreae litterae 1785
  3008 Potturnyai Joannis correspondentia 1784-1789
  3009 Potturnyai Clarae recursus 1793
  3010 Preces indicuntur - Imaszándékok bejelentése  1761
  3011 Pozner Franciscum tangentia 1777
  3012 Prényi Barbarae supplex 1778
  3013 Prényi Josephus petit commendari 1773
  3014 Prényi Pulcheriae recursus 1779
  3015 Proleszky Joannis litterae 1787
  3016 Prisoni C. Colonelli litterae 1774
  3017 Privigyei Mariae recursus 1761
  3018 Professionem fidei per curatos emittendam respicientia - Lelkészek által leteendő hitvallásról 1779
  3019 Prohaczka Nicodemum tangentia 1788
  3020 Proles absque signis vitae natos tangentia 1789
  3021 Praemonstratenses Jánoshidenses tangentia 1697
  3022 Prónai Gabrielis litterae 1747
  3023 Proticz Basilium tangentia 1793
  3024 Pseudo-Shristi epistolae 1770 körül
  3025 Puchler Josephi correspondentia 1770
  3026 Putz Stephani episcopi Belgradiensis litterae 1762
  3027 Püspöki Emerici litterae 1770
  3028 Postas tangentia 1792
  3029 hiányzik  
  3030 Quinqueecclesiensis civitas elibertationem respicientia 1748
339 3031 Quientantiae divesae 1765-1780
  3032 Rabenreifer officialis litterae 1765
  3033 Rabtsek Andream tangentia 1790
  3034 Raell Annae litterae 1790 körül
  3035 Rada Clarae litterae 1788
  3036 Radkovich Francisci correspondentia 1765
  3037 Contra Radonay episcopum investigatio 1698
  3038 Radván Georgii litterae 1793
  3039 Radvánszky Franciscum respicientia 1798
  3040 Radvánszky Joannis epistolae 1787-1795
  3041 Raicher Francisci perceptoris Váciensis litterae 1763
  3042 Raischach Thadaei litterae 1781
  3043 Ralcsányianae epistolae 1787
  3044 hiányzik  
  3045 hiányzik  
  3046 hiányzik  
  3047 Rákonyi Stephani epistola 1779
  3048 Ratkovszky Alexandri epistola 1786
  3049 Rátonyi Gabrielis correspondentia 1770
  3050 Ravasz cananico datae patentes regiae 1697
  3051 Raumer Joannis litterae 1783
  3052 Reflexiones in opus: Tres propositiones in transsubstantiationem - Megjegyzések az átlényegülésről szóló három tétel című könyvhöz 1796
340 3053 Radossányi Ladislaum tangentia 1758
  3054 Religionaria novatio inMoravis - Vallásújítás Morvaországban 1781
  3055 Repraesentatio de aliquo presbytero innominato  1785 körül
  3056 Religiosa professio quomodo invalidanda - Szerzetesi fogadalom érvénytelenítésének módja 1787
  3057 hiányzik  
  3058 Reliquitas tangenti 1785
  3059 Reineberguu correspondentia cum episcopo Szegedy 1670
  3060 Reiner canonici epistola 1769
  3061 Resciptum comitatus Neograd quoad manipulationem fundi contributionalis 1770
  3062 Responsa ad difficultates de nexu religiosorum cum extraneis 1781
  3063 Retaller Mathiae litterae 1798
  3064 Révay c. Antonii correspondentia 1777
  3065 Révay Joannis episcopi Scepusiensis litterae 1793
  3066 Reviczky B. Andreae litterae 1780
  3067 Rhedey Joannis epistolae 1795
  3068 Rhedey Ludovici litterae 1791
  3069 Ritus in ordinatione presbyteri - Papszentelés szertartása 1760
  3070 Rimaszombatiensium Calvinistarum acta  1769
  3071 Riesenfeld Joannis litterae 1787
  3072 Risto Emanuelis epistola 1795
  3073 Ritus S. Sepulchri 1785 körül
  3074 Ritus in profanandis ecclesiis - Templomok egyházi jellegének megszüntetése alkalmával végzett szertartás 1785
  3075 Romipetarum passuales - Római zarándokok útlevélügye 1724-1780
341 3076 Rósa Joannem respicientia 1782
  3077 Rozgonyemsem aedituum tangentia 1771
  3078 Roskovány Thomae litterae 1771
  3079 Rosenberg Joannes subsidium petet 1791
  3080 Roth Antonii epistola 1795
  3081 Roth Caroli epistola 1798
  3082 Roth capitanissae 1790
  3083 Roth Josephi recursus 1798
  3084 Roth Michaelis correspondentia 1779
  3085 Roth generalis correspondentia 1798
  3086 Rottenstein Ignatii epistola 1763
  3087 Rozgonyi Alexandri litterae 1797
  3088 Rozgonyi Pauli extractus actorum 1773
  3089 Rozsnyóbányam tangentia 1663
  3090 Rotschür colonelli litterae 1769
  3091 hiányzik  
  3092 Sáfár Emerici supplex 1790
  3093 Sághy Michaelis correspondentia 1765
  3094 Scsaszny Stephani recursus 1795
  3095 Seminarii Graeco-Catholici Viennensis leges 1780 körül
  3096 Seminarii Posoniensis leges 1791
  3097 Septemviralis tabulae praesidium 1772
  3098 Sinkovich Michaelem tangentia 1789
  3099 Simon Georgium tangentia 1798
  3100 Salbek Caroli praepositi Vácziensis litterae 1762-1766
  3101 Salhausen Sophiae litterae 1793
  3102 Salix Gaspari recursus 1792
  3103 Segniensis capituli supplicatoriae 1770
  3104 Schogy Christophori recursus 1777
  3105 hiányzik  
  3106 Semsey Andreae colonelli correspondentia 1778
  3107 Sententia viduae Csákyanae contra Paulum Tiszta 1770 körül
  3108 Sennyei Emerici colonelli correspondentia 1770
342 3109 Sbitek Francisci litterae 1785
  3110 Scepusiensis comitatus correspondentia 1749-1774
  3111 Schay Josephi correspondentia 1784
  3112 Schaffrath B. correspondentia 1792
  3113 Schafni Elisabethae litterae 1785
  3114 Schemberger Francisci supplex 1788
  3115 Schneider Joannis supplex 1783
  3116 Schnell Francisci recursus 1784
  3117 Schnell Josephi recursus 1783
  3118 Schmidegh Vilhelminae litterae 1749
  3119 Schmidt Josephi litterae 1782
  3120 Schmidegh Ferdinandi litterae 1749
  3121 Schilson Joannis litterae 1792
  3122 Schreiner Michaelis litterae 1779
  3123 Schirndirg Antonii litterae 1754
  3124  Schwarczer Ladislai correspondentia 1782
  3125 Schoderitz Elisabethae correspondentia 1775
  3126 Skrabala Thomae supplex 1791
  3127 Skavinszky Annae supplex 1785
  3128 Szmrecsányi Joannis exculpatoriae 1770 körül
  3129 Spanitz Ignatii litterae 1769
  3130 Soproniensis Beneficii proventus 1675
  3131 Spipán Francisci litterae 1781
  3132 Splényi Gabrielis correspondentia 1775-1796
  3133 Sárosiensis comitatus correspondentia 1764
  3134 Serényi Caroli correspondentia 1791
  3135 Servitarum provincialis correspondentia 1798
  3136 Strasoldo comitissae correspondentia 1781
  3137 Sasary Andreae correspondentia 1791
  3138 Stadelhof Annam respicientia 1788
  3139 Staffer Ignatium respicientia 1798
  3140 Stainer Joannem respicientia 1785
  3141 Steiner Antonium respicientia 1790
  3142 Steiner Petri respicientia 1766
  3143 Strachinicz Ludovici litterae 1775
  3144 Steinmüller Christiani praefecti recursus 1775
  3145 Stepkovics Joannis chartabiancae 1731
  3146 Strigoniense capitulum respicientia 1783
  3147 Strigoniensis vicariatus erectio 1776
  3148 Strigoniensis archiepiscopatus divisio 1790
  3149 Strein colonelli litterae 1780
  3150 Starenberg comitis correspondentia 1783
  3151 Sterba Georgium spectantia 1794
343 3152 Sauer praepositi N. Váradiensis correspondentia 1796
  3153 Sauberer praepositi Jászoviensis vota 1748
  3154 Sauer C. Ignatii litterae 1784
  3155 Stihacs Susannae supplex 1789
  3156 Svutzbauer Urbanum respicientia 1788
  3157 Sixain Magdalenae litterae 1760 körül
  3158 Szabó Andreae correspondentia 1784
  3159 Szabó Joannis supplex 1798
  3160 Szabó Michaelem tangentia 1792
  3161 Szabó Paulus petit baptismales 1796
  3162 Szabolcsensis comitatus correspondentia 1790-1794
  3163 hiányzik  
  3164 Szaladiensis comitatus correspondentia 1755
  3165 Szalay Georgium tangentia 1763
  3166 Szalgháry Joannem tangentia 1787
  3167 Szapáry C. correspondentia 1765
  3168 Szathmáry Nicolai correspondentia 1792
  3169 Szatmári Király Georgii litterae 1776
  3170 Sztankay Josephi litterae 1795
  3171 Sztáray Michaelis litterae 1779-1782
  3172 Sztáray Joannis litterae 1784
  3173 Szécsény Alexandri et Annae epistolae 1758-1790
  3174 Szedmáky capitanei litterae 1797
  3175 Szeldmayer Josephi supplex 1795
  3176 Szeldmayer Ladislai supplex 1764
  3177 Szeleczky Martini querelae 1790
  3178 Szerdai Antonii litterae 1791
  3179 Szegedy Michaelis litterae 1770
  3180 Szent-Léleky Emerici commendatio 1775
  3181 Szelepcsényi Georgii primatis correspondentia 1668
  3182 hiányzik  
  3183 Szerdahelyi Ladislai litterae 1791
  3184 Szerenka Pauli recursus 1798
  3185 Szentivanyi Ladislai litterae 1795
  3186 Szentiványi Joannis litterae 1780
  3187 Szentiványi Francisci correspondentia 1789
  3188 Szent Lászlay Alexandri litterae 1746
  3189 Szervenka Mathiae testimoniales 1748
  8190 Szikoray Nicolay recursus 1762
  3191 Szili Joannis episcopi correspondentia 1772-1794
344 3192 Szilasy Joannis litterae 1798
  3193 Stöszel Josephi relatio de incendio Gyöngyösiensi 1797
  3194 Szyler Caroli recursus 1780
  3195 Szyly Magdalenae recursus 1797
  3196 Szirmay Adami litterae 1779
  3197 Szirmay Antonii correspondentia 1779
  3198 Szirmay C. Josephi correspondentia 1778
  3199 Szirmay C. Joannis correspondentia 1794
  3200 Szirmay Ladislai litterae 1790
  3201 Szirmay Susannae commendatio 1780
  3202 Szklenár Martini commendatio 1796
  3203 Szlatkovics Mathiam tangentia 1788
  3204 Szmercsányi Elisabethae supplex 1790
  3205 Splényi Francisci episcopi Váciensis litterae 1793
  3206 Szvetics Jacobi correspondentia 1768
  3207 Superintendentum Acatholicorum installationes 1792
  3208 Soltisz Alexandri supplex 1773
  3209 Somváry Mariam respicientia 1797
  3210 Somogyi Francisci litterae 1793
  3211 Somogyi Joannis litterae 1793
  3212 Sós Barbarae instantia 1787
  3213 Szolárcsik Alexander et Paulus Öz ad gladium damnati 1795
  3214 Szobek Alexii correpondentia 1789
  3215 Szombathelyi Andreae recursus 1796
  3216 Szotyori Gabrielis testimonium nobilitatis 1764
  3217 Szombath Joannis recursus 1792
  3218 hiányzik  
  3219 Szondermayer Francisci suspecta conversatio 1791
  3220 Stögerianae Historiae Ecclesiae censura 1790 körül
  3221 Szögyéni Emerici casus 1781
  3222 Szökő Pauli relatio 1790
  3223 Szőllősy Ludovici supplices 1790
  3224 Szörényi B. Jos generalis correspondentia 1797
  3225 Szvorényi Michaelis historia 1787
  3227 Schönhornerin Clarae instantia 1789
  3228 Schönvisner Martini recursus 1793
  3229 Szuhányi Annae et Joannis recursus 1786
  3230 Skultéty Ferdinandi recursus 1775
  3231 Szunyogh C. Joannis correspondentia 1778
  3232 Szunyogh C. Emerici correspondentia 1750
  3233 Szmrecsányi Gaspari litterae 1786
  3234 Schuller generalis petit mutuo pecunias 1773
  3235 Suütő Martini recursus 1788
  3236 Studiosorum Tyrnaviensium excessus 1776
345 3237 Tahy Adami correspondentia 1771
  3238 Tahy Antonii litterae 1784
  3239 Tahy Emericus petit commandari 1776
  3240 Takács Adami epistola 1769
  3241 Takács Paulum tangentia 1732
  3242 Trautson principissae epistola 1759
  3243 Trautson C. Abbatis recursus 1750
  3244 Tautz Michaelis recursus 1779
  3245 Tapolcsányi Antonii supplex 1779
  3246 Tarnóczy Emerici litterae 1787
  3247 Tari Michaelem tangentia 1787
  3248 Tarródy Josephi correspondentia 1776
  3249 Taródi Staphani correspondentia 1798
  3250 Taródi Christianae correspondentia 1798
  3251 Taródyanam familiam concernentia 1794
  3252 Taródi Claram concernentia 1775
  3253 Transylvaniae episcoporum correspondentia 1781-1796
346 3254 Tatry Joannis recursus 1789
  3255 Tattrasy Stephani litterae 1790
  3256 Taxa postalis elevatur 1791
  3257 Teleky Josephi correspondentia 1794
  3258 Teleky C. Samuelis correspondentia 1765
  3259 Temessiensis comitatus correspondentia 1794
  3260 Tereczky Sophiam respicientia 1794
  3261 Ternyey Stephanum respicientia 1786
  3262 Ternyey Ladislaum respicientia 1781
  3263 Ternyey Michaelem respicientia 1790
  3264 hiányzik  
  3265 Thardy Joannem respicientia 1767
  3266 Thomam vojvodam Transylvaniae respicientia (más) 1339
  3267 Tihanyi Georgium respicientia 1767
  3268 Tiszta Pauli recursus 1765
  3269 Tokaiensi de vino dissertatio medica 1775
  3270 Tolnensis camitatus correspondentia 1790
  3271 Tompa Wolfgangus petit commendari 1781
  3272 Tomisics Annam respicientia 1797
  3273 Tomasovszky Martinum respicientia 1795
  3274 Tóth Georgium respicientia 1783
  3275 Tholth Adami viduam tangentia 1784
  3276 Toth Thomae instantia 1765
  3277 Tercsánszky Carolus petit commandari 1780
  3278 Tóth Stephani informatio 1788
  3279 Tóth Georgii testimoniales 1794
  3280 Tóth Sigismundi correspondentia 1790
  3281 Tóth Joannis boarii conventio 1746
  3282 Tóth Ladislaum tangentia 1797
  3283 Tóth Jacobum exmilitem tangentia 1758
  3284 Tuhegli Joannis canonici Váciensis epitolae 1765
  3285 Torkoss Emerici correspondentia 1786
  3286 Torner Theresiae recursus 1784
  3287 Torini Annae recursus 1721
  3288 Török Josephi supplex 1790
  3289 Török C. Josephi correspondentia 1788
  3290 Török Joannis supplex 1751
  3291 Török Estherae causa 1768
  3292 Török C. Ludovici littterae 1788
  3293 Török locumtenens militaris mutuo petit 1000 florenos 1784
  3294 Török Alexrandi litterae 1765
  3295 Török Annae correspondentia 1782-1792
  3296 Török Francisci recursus 1781
  3297 Turzo Joannem respicientia 1737
  3298 Typographias regulantia normativa 1753-1773
347 3299 Ubermanovics Josephum tangentia 1773
  3300 Udvarhely Francisci supplex 1750 körül
  3301 Ujhelyi Josephi recursus 1765
  3302 Uhrein Vilhelmi petito 1793
  3303 Ujházy Franciscum respicientia 1789
  3304 Ujházy Michaelis recursus 1786
  3305 Ujházy Ábrahám petit commendari 1780
  3306 Ujhely Josephum petit commendari 1780
  3307 Ulrich Nepomuceni litterae 1776
  3308 Ungar Susannam monialem respicientia 1786
  3309 Ungvári Franciscum respicientia 1748
  3310 Urbarialis instructio 1771
  3311 Urbány Joannem respicientia 1781
  3312 Váciensis dioecesis status 1779
  3313 Váciense se,inarium respicientia 1768
  3314 Váciensis episcopi facultates Romanae 1780 körül
  3315 Vágújhely praeposituram respicientia 1750
  3316 Vay Josephi correspondentia 1790
  3317 Vajda Samuelis litterae 1772
  3318 Vajda Antonii supplex 1795
  3319 Vandernoth C. Sophiae litterae 1796
  3320 Valdstein C. Josephi epistolae 1798
  3321 Valdstein comitissae epistolae 1782
  3322 Valdori comitissae litterae 1791
  3323 Vandernoth C. Henrici litterae 1792
  3324 Vantsay Michaelis correspondentia 1778
  3325 Valter Leopoldum respicientia 1750
  3326 Valter Theresiae supplex 1796
  3327 Váradi Sigismund supplex 1793
  3328 Váradiensis consistorium correspondentia 1798
  3329 Tyrnaviensi pro seminario fundatio Majthényiana 1770
  3330 Vass Michaelis recursus 1764
  3331 Vass Paulum concernentia 1794
  3332 Valter Thomae correspondentia 1749-1754
  3333 Vaterfortii militis supplex 1774
  3334 Verebély Ladislaum supplex 1779
  3335 Verebélyensem fontem in Mátra respicientia 1761
  3336 Verebélyi Michaelem respicientia 1795
  3337 Verhovátz Maximiliani episcopi litterae 1788
  3338 Veszprémiensis comitatus correspondentia 1778-1783
  3339 Vécsey B. Nicolai litterae 1796
  3340 Verzár Georgii supplicatio 1782
  3341 Rimaszombathiensium tumultus 1771
  3342 Viczmándy Stephanum respicientia 1757
  3343 Vietoris Andreae commendatio 1786
  3344 Vimersberger baronissae litterae 1790
  3345 Vimmer Theresiae recursus 1799
  3346 Vindischgraetz Francisci correspondentia 1791-1796
  3347 Wimmersbergianas proles concernentia 1790
  3348 Kis-Vitzay Josephi medici supplex 1781
  3349 Vizi Michaelis supplex 1793
  3350 Vitéz Andreae supplex 1796
  3351 Vizkelty Stephani recursus 1781
  3352 Viennensi et Pataviensi in dioecesi beneficia 1766
  3353 Vizy Francisci recursus 1798
  3354 Volfin Antoniae supplicatio 1783
  3355 Volf Andreae supplex 1785
  3356 Vöröss Antonii correspondentia 1777
  3357 hiányzik  
  3358 Vöröss Sigismundi correspondentia 1764
  3359 Wusky Petri correspondentia 1748
348 3360 Variae correspondentia non significatae- Külön meg nem jelölt személyek levelei 1740-1804
349 3361 Zábráviszy Josephum tangentia 1796
  3362 Zabolchensis comitatus correspondentia 1788
  3363 Zámbori Emericus petit commendari 1780
  3364 Zathureczky Helenae supplex 1791
  3365 Zasio Andream respicientia 1797
  3366 Zbiskó Caroli episcopi correspondentia 1749
  3367 Zempleniensis comitatus correspondentia 1784
  3368 Zerdahelyi Gabrielis correspondentia 1786
  3369 Zichy Francisci episcopi Jauriensis litterae 1797
  3370 Ziegler Michaeleis recursus 1774
  3371 Zsigmondfy Clementis litterae 1791
  3372 Zsilay Clarae instantia 1797
  3373 Zichy C. Nicolai instantia 1783
  3374 Zsitvay Franciscum tangentia 1797
  3375 Zsitkovics Andream tangentia 1771
  3376 Zlinszky Josephum tangentia 1761
  3377 Zombory Michaelis correspondentia 1790
  3378 Zombory Sophiae recursus 1781
  3379 Zsukovics Antonii recursus 1778
  3380 Zsolnay Davidem respicientia 1794
  3381 Zsiszla Annae supplex 1770
     
  Segédkönyvek  
     
350   Archivi veteris index. Készült 1820 körül.  
  AzArchivi Vetus számsoros elenchusa. Készült 1935 körül.