Tárgymutató az Archivum Novumhoz
A címszó után írt szám a raktári számot jelenti.
Tárgy: Raktári szám:
Adria Biztosító Társulat 1828
alapítványi misék  2358-2360, 2362-2364
alapítványok  2343, 2369-2420
állam és egyház közti ügyek  2730-2731, 2629-2637
angolkisasszonyok  3863-3882
anyakönyvi kivonatok  2557-2565
apácák  2863-2902
apátságok  1820-1821
áttérők 1943-1957
Augustineum bécsi papi továbbképző főiskola  1877
autonómia  1831-1833
Bartakovics-féle vegyes iratok  2642
bekebelezés az egyházmegye kötelékébe 2336-2337
bérmálás  1862-1864
beteg papok nyugdíjalapja  1436-2463
biztosítási ügyek 1828
böjt alóli felmentés  2051-2059
breviárium lásd zsolozsmáskönyv  
búcsú, búcsúév 2483-2484
bulla 1751-1755
bűnre csábítás 2972
bűntárs feloldozása 2972
bűntett akadálya 2134
ciszterciták  2841-2843
csillagvizsgáló: lásd líceumi csillagvizsgáló  
direktorium lásd misenaptár  
egyetemek 3134
egyházi egyletek kimutatása 3199
egyházi felszerelések 3125
egyházmegyei névtár 3015-3026
egyházi épületek állapota 1806-1819
egyházlátogatás 3136-3195
egyházmegyei tanfelügyelő 3011
Egyházmegyei Biztosítási Alap 1829-1830
egyházmegyei pénztár 1844
egyházmegyei könyvtár 1835
egyházmegyék adatközlései 2478-2481
egyesületek 3104
előfizetések 2931
építési ügyek 1806-1819
érsekek személyi iratai 1744-1784
érseki iroda 1839-1841
érsekség 1785-1805
eskü alapján lefolytatott perek 4045, 4108
esperesi jelentések 2931-2959
esperesi kerület lásd kerület  
esperesi kerületi egyházlátogatás jegyzőkönyvei 3136-3195
fellebbezett köteléki perek 4095
fellebbezett válóperek 4089
felekezeti ügyek 2795-2834
felmentések 1975-2193
fenntartott esetek 2960-2972
ferencrendiek 2844-2850
Foglár-féle egri fiúnevelő intézet 2903-2929
főesperesek 1827
gimnáziumok  2467-2471
görögkatolikusok 29777
gyűlések 1961-1965
hadisegélyek 3107
harangok 1837
harangozók 1838
harangozók jövedelmének összeírása 3210
házassági felmentés 2050
házassági hirdetés alóli felmentés 2060-2126
házassági panaszok 4112-4417
házassági perek 4031-4044
házassági ügyek  2570-2624
házassági ügyek lajstroma 4048
Heves megye  2477
hittan hitoktatók 1853-1856
hittan osztályzások 2481
irgalmas nővérek 2887-2900
irgalmasrendiek 2856-2858
iskolafelügyelő 3011
iskolamesterek 1974
iskolamesterek jövedelmeinek kimutatása 3201, 3210
iskolaszámadások 2779-2794
iskolaszervezési tervek 3009
iskolaügyek 2988-3014
jegyességi perek 4093
jezsuiták 2851
joghatóság 2485-2489
kántori nyugdíjalap 2421-2428
kántorok 1974
káptalani iratok 1851
karkáplánok 1852
katonák 2625-2626
katonák halotti bizonyítványa 2627-2628
katonák házassága 2566-2570
kassai püspökség 1857-1861
kegyes adományok 2934-2959
kegyes alapítványok 2344-2351
kegyesrendiek 2859
kegyuraság 2680
kereskedelmi fiúiskola 3013
keresztesnővérek 2885
keresztség 1834
kerületi egyházlátogatás jegyzőkönyve 3136-3195
kerületi gyűlések jegyzőkönyvei 2194-2333
kikebelezés az egyházmegye kötelékéből 2336-2337
kiosztott könyvek jegyzéke 2490
kolera iratai 2644
kongregációk kimutatása 3199
kongrua 1865-1873
konkordátum  1959
konvertiták lásd áttérők  
korhiány akadálya 2131-2132
kórház 2686-2687
költségtérítések 2932
könyvek  2491-2500
könyvek fölöspéldányai 2930
körlevelek 1878-1942
köteléki perek  4090-4107
köztisztességi akadály 2133
külföldiek házassága 2572-2578
külföldiek részére segélyek 3108-3117
külföldiek segélyei 3106
lelkigyakorlatok 2338
lelki rokonság akadálya 2135
lélekszámadatok a plébániákról 3200
levéltár 1825
líceum épülete 2501-2505
líceum vegyes ügyei 2513-2516
líceumi alap 2517
líceumi bölcseleti iskola 2523-2524
líceumi csillagvizsgáló torony 2512
líceumi gimnázium 2532
líceumi igazgatóhelyettes 2529
líceumi jog-és bölcsészhallgatók osztályozása 2533
líceumi jogi iskola  2523-2524
líceumi jogi kar 2535-2550
líceumi rendtartás és tanterv 2531
líceumi nyomda 2506-2511
líceumi szigorlatok 2530
líceumi tanárokról jelentések 252
líceumi tanárok tantételei 2521
líceumi tanszékek és tanárok 2523-2524, 2528
líceumi tanulmányi alap 2517
líceumi tanulóifjúság névjegyzékei 2525
líceumi tanulóifjúság túlkapásai 2526-2527
líceumi teológiai iskola 2523-2524
líceumi teológiai kar 2551-2556
líceumi ülésjegyzőkönyvek 2518-2520
Lipót-társaság 3102
Mária szolgálói (apácák) 2883
megegyezés a gyermekek vallására nézve 2624, 2975
menház 2686-2687
minisztériumokkal levelezés 2629-2637
minoriták 2852-2855
misekönyv 1972-1973
misenaptár 1972-1973
misepénz 2365-2367
miskolci menház 3196
missziók 2665-2666
munkácsi egyházmegye 1859
névtár 3015-3026
nuncius 2667
nyugdíjas és beteg papok nyugdíjalapja 2436-2463
oltáregylet 2339
oltárjavadalmak 1826
oltás 3135
orsolyarendiek 2901-2902
összeírás 3197-3201, 3204-3223
pápa 3118-3124
pápai felmentések 1975-2015
papföldek kateszteri ívei 2681
papi nyugdíjintézet 2436-2463
papnövelde 3031-3096
pappászentelendők nevei  2676-2677
papság életrajza 1836
papszentelés 2688-2678
párbér 1865
Pázmáneum bécsi papnövelde 1875-1876
plébániai könyvtár 1835
plébániajövedelmek bevallása 3197
plébániák jövedelmei 3200-3201
plébániák jövedelmeinek összeírása 3204-3223
plébániák lélekszáma 3200
plébániák szervezése 2974
plébánosi vizsga 2330-2335
plébános tanácsosok 2679
premontreiek 2860
prépostságok 1820, 1822
prímási ügyek 2729
protestánsoktól nyert kártalanítás 3203
püspöki kar értekezletei 2328-2329
rabbik 2476
rajziskola 3014
rendkívüli felhatalmazások 2340-2342
reverzális lásd megegyezés a gyermek vallására  
reverzálisok 2975
római Germanicum 1960
rozsnyói püspökség 2984-2987
sárospataki menház 1858
segélyek 3105-3117
sógorsági akadály 2016-2018
siketnéma intézetek 3126-3128
szabad állapot megállapítása 4112-4117
számadások 2732
szatmári püspökség 3130-3131
szegényintézet - egri 2682-2889
szegénypénztár 1843
székesegyház építése 2323-2325
székesegyház iratai 2326
székesegyházi énekkar és zenekar 2327
székeskáptalan 1845-1852
szeminárium 3031-3096
szentbeszédek cenzúrája 2933
Szent Ferenc Leányai 2884
szentírás 3027-3030
Szent István Társulat 3103
Szent László Társulat 3099-3101
szentszék 1966-1969
szentszéki iratok 3901-4030
szentszéki perek 4031-4118
szentszéki ügyész javító perei 4111
szentszéki ügyész válóperei 4049-4068
szentszéki ügyész vegyes iratai 4118
szepesi egyházmegye 3097-3098
szertartásbeli viták 2977
szertartáskönyv 2976
szertartásváltoztatás 2978-2983
szervita apácák 2886
szerviták 2861
szerzetesek  2835-2862
szerzetesrendek alapítványai 2361
tábori lelkészek 1842
tanfelügyelő 3011
tanítói nyugdíjalap 2421-2428
tanítók 1974
tanítóképző intézet Egerben 2690-2728
tanítók országos segélyalapja 2429-2435
tanulmányi alap 2352-2354
társulatok 3104
templomok kegyes alapítványai 3198
templomszámadások 2733-2778, 3202
testvér ületek kimutatása 3199
tiltott idő akadálya 2127-2130
titkos akadályok alól felmentések 2973
tized 1971
ügyvivő 1823
vakok intézete 3126-3127
vallásalap 2352-2354
vallásalap alapítványi miséi 2362
vallásalapból plébániák kártalanítása 2356
vallásalap építkezési 2355
vallásalapból iskolamesterek kártalanítása 2357
vallásügyek 2795-2834
válóperek 4049-4089
vasárnapi iskola 3012
végrendeleti perek 4109
végrendeletek 3132-3133
vegyes házasság 2621-2624
vegyes házasságok jegyzékei 2137-2193
vegyes vallás akadálya 3137-2193
vegyes ügyek 2638-2664
vérrokonsági akadály 2019-2049
vigilancia-bizottság 1970
zsidók 2472-2476
zsinat 3129, 1958
zsinati vizsga 2330-2335
zsolozsmáskönyv 1972-1973