Tárgymutató az Archivum vetushoz
A címszó után szereplő szám nem a raktári számot, hanem az archivum vetusban használatos iratszámot jelenti
adóalap 3061
adóemelés 2418
adózás 2448
ádvent 2404
ágyasság 931
akadémia 546, 551
alapítvány 2561-2570
alapítványok - egyháziak 403-503
alapítványok - világiak 504-539
áldások 836
állam és egyház közti ügyek 290
anyakönyv 214
apácák 234, 1609
apátságok 708
apostoli jegyző 247
apostoli királyi cím 138
árvák 254, 529, 2913
árvaházak 529, 530
átlényegülésről írt könyv 3052
áttérők 506, 608
bábák 1671
beiktatások 1275
bérmálás 613, 932
beteg papok 13, 86, 1894
böjt 146
böjt alóli felmentés 1012, 1268
búcsú 151, 152, 153, 263, 1732
búcsúév 161
búcsújárás 2183
bulla 50, 2679
bűnügy 74-75
cigányok 402
címadományozás 299
ciszterciták 61, 923
csodák 1594
csavargók 2403
diákok 522-523, 3236
doktorátus 551
egyházi javak 1
egyházi javadalmak 33-38
egyházi rend 337
egyházi rendbe felvétel 925
egyházi rendek 1686
egyházi személyek ruházkodása 386
egyháziak végrendelkezése 286
egyházlátogatás 614, 392, 2191, 2201
egyházmegye térképe 70
egyházmegyei határozatok 1937
egyházügyi bizottság 99
egyházügyi rendeletek 294
elemin iskolák 570
enciklikák 280
énekek 2404
énekeskönyv 914
építési számlák 2440
építkezés 5
ereklyék 308, 1843, 3058
eretnekek 659
eskü 158-160, 562, 1806/a
esperes 2188-2190
esperesi jelentések 2190
esperesi kerületi gyűlések 933
falubírák160
ferencrendi szerzetesek 117
felekezeti ügyek 603-707
fogadalom alól felmentés 1013
főesperesség 20, 757
főesperesi javadalom 54
főispáni tisztség 7
főkormányszékek 300
főkormányszéki ügyek 1-403
főpapi jelvények 1795
főpapok 369
francia forradalom 275
francia háborúk 336
francia papok 122
fűző használata 591
gimnázium 541, 556
görög egyesültek 124/a
görög nem egyesültek 611-616, 654-657, 696
görög szert. egyesült plébánosok 656/a
gyászjelentések 2860
gyertyaszentelés 2318
gyónás 2407
hadisegély 64, 336
hajnali misék 2855
halvaszülöttek 236, 3020
házasság 215-219, 1619, 1620
házassági felmentés 90-91, 1011
házassági kihirdetés 91
házassági perek 1553
házikápolna 1943
helynök 2187, 388
helytartótanács 78, 309/b
hétszemélyes tábla 3097
hiteleshely 245, 2268
hitelhagyás 604
hitszónok 554
hittanítás 92/a, 548, 621, 571
hittankönyv 58
hittérítők 229
hitvallás 1806/a
hivatal kieszközlése 94
húsvéti gyertya 2465
illetékek 365, 911
ifjuság nevelése 162
imaházak 685
imaszándék 286, 3010
iskolaigazgató 550
iskolák 2921
iskolai ügyek 540-602
iskolalátogatók 602
iskolamester 205, 47, 568/a
istentisztelet 253, 713, 1687, 2464
irgalmasrend 227, 1595, 2201
irodai alkalmazottak 912
irodai eljárás 911
javadalmak 3352, 121, 311, 2423, 3130
javadalmasok 310, 369, 566/3
jezsuiták 149, 559, 1271, 929
joghallgatók 563
joghatóság 397, 1287, 1685
kálvinisták 3070
kamalduli atyák 916
kancellária 2403
kánoni részesedés 3005
kánonjog 564
kanoni javadalom 54, 2423, 917
káptalan 918, 919, 921, 2678
kapucínusok 922
kartauziak 2388
katekizmus 549, 619
katonák 224, 519, 2853
katonák házassága 216, 1619
katonaság 2418
kegydíjkérelem 1940
kegyesrendiek 1768
kegyúri jog 264, 1737
kereskedekmi társaság 2841
keresztelés 811
keresztség 123
kerületi gyűlések 933
kiközösítés 106
koldulás 221
kolduló szerzetesek 305
kolostorok 62
kongragációk 938
kongrua 68
kórházak 538
korhiány 92
könyöradományok 335, 641
könyvcenzorok 677
könyvcenzúra 576/1-3, 2410
könyvek 1485-1488
könyvkereskedés 544
könyvjegyzék 2804
könyvtár 1488
körmenet 286, 291
közgyónás 2421
közkegyelem 2603
közönséges bűnözők 269
körrendeletek 246
kripta 81
lelkészek 256
lelkészek hitvallása 3018
lelkiismereti kérdések 2407
levelek 2415, 2520, 2686, 3360
levéltár 2268
levéltáros 1284/a
magánkápolnák 1685
Mária-kongragáció 66
meghívók 924
menház 2920, 504-539
metafizika 559
minorita szerzetesek 226
mise 228, 235, 475, 1013/a
missziók 1597
nagyhét 2628
nagyszombati szertartás 1853
nazarénusok 1648
nemesi felkelés 237/a, 2676
nemesi konviktusok 507-514
német nyelv használata 123
népiskolák 570-573
népszámlálás 69
névtár 323
nuncius 1666, 2899
nyolcad 993
nyomdák 595-596, 3298
nyugták 3031
olajszentelés 978/b
oltár 19
Oltáriszentség 105, 1885, 2319
Oltáriszentség-kongregáció 67
oltárjavadalom 742, 2255
olvasókörök 545
országgyűlés 2470, 301
összeírás 71-73, 568/a, 934, 1486, 1724
ösztöndíjasok 535
özvegyek 525
pálosok 1739, 2951, 265
pápa 2681
pápai kancellária 2411
pápai tizedek 934, 85
pápai felhatalmazás 110
papo tized 84, 2447
paplak főleg a 708-2244 számok között
papok 262, 289, 82
papok feletti büntetőbíáskodás 74-75
papnövelde 327-329, 1893, 3095, 3096
papnövendékek 31/a
papok nyugellátása 13
papok személyi -fegyelmi ügye 708-2244 számok között
papok tanuskodása 74
papság jártassága a német nyelvben 922/a
papság jogállása 63
papság névsora 922/a
papszentelés 252, 3069
párbaj 97, 269
párbér 686, 200
pásztorlevél 1730
paulianista eretnekség 633
pénz 233
pestisjárvány 1725, 2971
plébániaföldek 88
plébániák szervezése 302, 11
plébániák összeírása 71-73, 1724
plébánosok 47, 261, 566/3, 631, 1725, 2677
plébánosok hagyatéka 915
plébánosok jövedelme 71-73
plébániák mentességei 107
plébániákra pályázatok 936
plébánosi szolgáltatások 285
plébánosok országos pénztára 56, 283
plébánosok részére jobbágytelek 212
polgári iskolák 577
posta 3028, 3256
postai portóköltség 281
prémontrei  szerzetesek 3021
prépostságok 708
prímási bíróság 293
protestáns alapítványok 612
protestáns biblia 607
protestáns elitéltek 697
protestáns katekizmus 609
protestánsok keresztsége 606
protestáns lelkészek 629
protestáns lelkészek feletti bíráskodás 643
protestáns püspök 635, 3207
protestánsok tanuskodása 368
protestáns vallásra áttérés 701
protestáns zsinat 636
protestánsok 610, 2446
protestánsok egyházi adója 47
protestánsok gyűlései 644
protestánsok házassága 624-627
protestánsok imaházai 685
protestánsok iskolái 699-700
protestánsok párbér- és stólaszolgáltatásai 686
protestánsok sérelmei 653
protestánsok temetkezése 634
protestánsoktól elvett templomok 645
protestánsok túlkapásai 647
protestánsok vallásgyakorlata 693
püspök 635
püspök hűségeskűje 159
püspöki kinevezés 30
püspöki udvar 2409
püspök joghatósága 224
püspök lakása 310
püspöki tanácskozások 294
püspökség elosztása 8
püspökségek vagyona 2576
rabok 260
reformátusok 619
remeteség 103
rendeletek 930
siketnéma intézet 155
stóla 31, 341, 616, 686
stóladíjszabás 652
szabadkőművesség 199
szakadárok 1618 
szegények 515
szegényintézet 156
székesegyház 13
széküresedés 53
szentkorona 80
szentsír 3073
szentszék 79, 643, 937, 2419, 2910, 2914
szentszéki perek 1807/b
szeplőtelen fogantatás 562
szerviták 332, 1901, 3135
szerzetesek 157, 304, 305, 369, 1842
szerzetesek és világiak kapcsolata 3062
szerzetesi fogadalom 286, 292, 3056
szerzetesrend 1014, 2814
szobrok 306
tábori lekész, helynök 57
tanár 558, 578
tanszék 547
tanterv 556
tanulmányi alap 555, 2571
tanulmányi ügyek 540-602
tanulók osztályzatai 561
tatárok 2300
teherbeesett asszonyok 237
temetkezés 634, 331, 3005
temető 81
templom búcsúja 263
templomi énekesek 1942
templomi ékszerek 18, 306
templomi felajánlás 249
templomi felszerelés 342, 1789
templomi menedékjog 766, 23
templomok főleg az 1-503 és 708-2244 számok között
templomok 3074
templomok összeírása 934
teológia 559
testvárület 65, 938
tiltott könyvek 567/3, 2804
titkos pénztár 2409
tized 85, 993
tizenhatod 993
tömjén 2465
törökök 337
trinitáriusok 2118, 12
türelem-vallásügyi 704
újrakeresztekeresztelők 603
útlevél 262
utolsó kenet 123
úrbéri utasítás 3310
úrvacsora 620
úrvacsorafillér 51
üdvözlő levelek 720
ügyvivő 729, 730, 2266, 2267
ünnepek 114, 286, 610-611
vallásalap 5, 120, 342
vallásújítás 3054
vallásügyek 603-707
vallási türelem 704
váltók 2412
vándordiákok 599
várfenntartási járulék 119
városi tanács 638
városi tisztújítás 261
várparancsnok 9
végrendelkezés 369
vegyes házasság 219, 628, 630, 632
vértanúk 1594, 2464
vihar elleni harangozás 52
zarándoklat 291, 315
zsidók 622-623, 2687
zsidók tisztségviselése 2260
zsinat 343, 615, 636, 933/a
zsolozsma 60, 250, 2413
zsolozsmáskönyv 48, 1674